OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě blackpointparfemy.cz provozovaném společností REFAQUA s.r.o. se sídlem Perlová 412/1, Praha 1 , 110 00, IČ: 5751179 , zapsanou u Městského soudu v Praze, spisová značka C 270101

 

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Refaqua s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

 

2) Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
 • Kupující, který není spotřebitelem ( dále jen “kupující nikoli spotřebitel“ ) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

3) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu blackpointparfemy.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a také i s reklamačním řádem.
 2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář ( veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti ) a objednávku odešle.
 3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 4. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující e-mail uschovat ( nemazat ), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 7. Storno objednávky lze provést prostřednictvím e-mailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
 8. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání, nebo vyprodání zásob.
 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí kupující sám.

4) Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné tj. včetně DPH.

 

5) Způsoby platby

 • na dobírku ( hotově při převzetí zboží )
  Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli ( Česká pošta )

6) Způsob doručení, náklady na doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta do 1-5 dnů od odeslání z našeho skladu. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech. V současné době zasíláme pouze v rámci ČR, do zahraničí ne.

- cena poštovného dobírkou 139,- Kč

 

7) Dodací podmínky

Termín dodání

 • Objednané zboží je expedováno do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je skladem. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty, nebo odstoupení od smlouvy.
 • Daňový doklad – faktura je zaslána vždy společně s objednaným zbožím.

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím.

 

8) Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

 

9) Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu ( emailem, nebo telefonicky ) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.  K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.


Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží, nebo služeb jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

 

REFAQUA s.r.o., Perlová 412/1, Praha 1, 110 00

 

Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

 

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele. Nákupy ke komerčním účelům na maloobchodních stránkách blackpointparfemy.cz jsou výslovně zakázány.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu ( náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod ).

 

10) Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

 

11) Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.11. 2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

MTYxOGE